Καραϊσκάκη 157 , Πάτρα Τηλ. 2610 220326

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης

ΑΝΑΘΕΤΩΝ: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  Ν. ΑΧΑΙΑΣ << Ο ΒΑΤΤ >>])
Ταχ. Διεύθυνση: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 157 – ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ. : 26225 ,
E-MAIL : info@wattpatras.gr                                                                               
Τηλέφωνο: 2610 – 220.326,  Fax:2610 – 275.293

07/02/2011

  Αρ. πρωτ.: 47     O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  Ν. ΑΧΑΙΑΣ << Ο ΒΑΤΤ >> έχοντας υπόψη:

 • Την από 17/01/2011 Πρόσκληση Α’ της Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε. προς τους  Κλαδικούς  Συλλογικούς Φορείς για την σύνταξη και υποβολή Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής, στα πλαίσια του Προγράμματος «Διαρθρωτική Προσαρμογή Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης»
 • Τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οδηγού Εφαρμογής της Πρόσκλησης Α’.
 • Την από 04/02/2011  απόφαση του Δ.Σ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  Ν. ΑΧΑΙΑΣ << Ο ΒΑΤΤ >> σχετικά με την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ
 
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την υλοποίηση του έργου «Συμβουλευτική υποστήριξη στην εκπόνηση και εφαρμογή κλαδικού σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής επιχειρήσεων μελών του  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  Ν. ΑΧΑΙΑΣ << Ο ΒΑΤΤ >> στον Νομό ΑΧΑΙΑΣ

Η συγκεκριμένη ανάθεση υλοποιείται στο πλαίσιο της αίτησης που υποβάλει  O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
Ν. ΑΧΑΙΑΣ << Ο ΒΑΤΤ >> για την συμμετοχή του στην Πρόσκληση Α’ της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης».

 • Η καταληκτική ημερομηνία και ο τόπος υποβολής των προσφορών παρατείνεται για τις επόμενες 8 ημερολογιακές ημέρες και θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου 2011 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα        19 : 30 στα γραφεία του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  Ν. ΑΧΑΙΑΣ << Ο ΒΑΤΤ >>  ( Ταχ. Διεύθυνση : ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 157 – ΠΑΤΡΑ ).
 • Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική επιστολή ή με courier που να απευθύνεται στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  Ν. ΑΧΑΙΑΣ << Ο ΒΑΤΤ >>  , στην διεύθυνση ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 157, με την προϋπόθεση όμως της έγκαιρης κατάθεσης στο Πρωτόκολλο του Κλαδικού Φορέα πριν την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα
 •  Προσφορές που κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Κλαδικού Φορέα μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
 • Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 08 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18 : 30., στα Γραφεία Κλαδικού Φορέα , από  τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο της προκήρυξης από τα γραφεία του Κλαδικού Φορέα καθώς και από τον δικτυακό τόπο www.wattpatras.gr
 • Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και το περιεχόμενο της Προκήρυξης παρέχονται από τον Κλαδικό Φορέα, τηλ. 2610 – 220.326 Αρμόδιο πρόσωπο : ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (6977.401 – 721 )

Ο Πρόεδρος του [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  Ν. ΑΧΑΙΑΣ << Ο ΒΑΤΤ >> ])

 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. 1 Γενικά Στοιχεία

Ο  [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
Ν. ΑΧΑΙΑΣ << Ο ΒΑΤΤ >>])) αποφάσισε να υποβάλει, στα πλαίσια της πρόσκλησης Α’ της Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε.,   Κλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής  για όλες  τις πολύ μικρές  και μικρές  επιχειρήσεις - μέλη του, τα οποία θα εκδηλώσουν  ενδιαφέρον υπαγωγής στο Πρόγραμμα  «Διαρθρωτική Προσαρμογή Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης»
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών  Επιχειρήσεων, μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής «Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων σε επίπεδο Νομού», με στόχο την ανταπόκρισή των επιχειρήσεων αυτών στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση. 
Τα Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής των Επιχειρήσεων θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και  προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς, όπως:

 • η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού).
 • η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται με την υιοθέτηση μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον (π.χ διασφάλιση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων, νομοθεσία).
 • η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει τη προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ, προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων), και
 • η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων.

Ειδικοί Στόχοι του Προγράμματος

 • Βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών και δομών ευέλικτης προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες.
 • Αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων σε αντικείμενα που προκύπτουν από τους στόχους του υποβαλλόμενου σχεδίου .

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 2: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 με κωδικό θέματος προτεραιότητας 62 της με αριθμ0.13463/οικ.6.2366  (ΦΕΚ 1170/Β/4-8-2010) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,  με θέμα “Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» στην  «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.».

Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε. www.ep-katartisi.gr

1.2 Αντικείμενο της διακήρυξης – Στόχος

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης, στα πλαίσια της συμμετοχής του [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
Ν. ΑΧΑΙΑΣ << Ο ΒΑΤΤ >>]) στην Πρόσκληση Α του Προγράμματος «Διαρθρωτική Προσαρμογή Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης»,  είναι η ανάθεση σε Σύμβουλο που διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και γνώση των παρακάτω συμβουλευτικών υπηρεσιών :

 • Τη σύνταξη του αρχικών Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής
 • Την εξεύρεση και υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην  Πρόσκληση Β του συγκεκριμένου Προγράμματος για την υποβολή  του φακέλου υπαγωγής στο Πρόγραμμα (αίτηση ένταξης και συνοπτικά σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής τους),
 • Την ομαδοποίηση των απασχολούμενων στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα Κατάρτισης, όπως θα προκύψουν από το Κλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής.
 • τη σύνταξη επικαιροποιημένου Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των επιχειρήσεων που θα υπαχθούν ως Δικαιούχοι στην Πρόσκληση Β’. 
 • Την υποβολή Τεχνικών Δελτίων Πράξης και  τη σύνταξη Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην Πρόσκληση Β.
 •  

Οι Κλαδικός Φορέας θα λειτουργήσει ως «Δομή Στήριξης» των επιχειρήσεων του κλάδου, με την τεχνική υποστήριξη του Συμβούλου, καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος.

Το προτεινόμενο  από τον [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  Ν. ΑΧΑΙΑΣ << Ο ΒΑΤΤ >>])  
φυσικό αντικείμενο θα αφορά ενδεικτικά σε 120 επιχειρήσεις και …200…. καταρτιζόμενους/νες

 •  
 •  
 •  

1.3 Προϋπολογισμός του έργου

Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι συνάρτηση του αριθμού των επιχειρήσεων και των καταρτιζομένων. Το ποσό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 500 ευρώ ανά επιχείρηση που θα ενταχθεί ως δικαιούχος στην Πρόσκληση Β’ συν 100 ευρώ ανά απασχολούμενο που συμμετέχει σε προγράμματα Κατάρτισης
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα για τον ενδεικτικό αριθμό συμμετεχουσών επιχειρήσεων και καταρτιζομένων ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης του [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
Ν. ΑΧΑΙΑΣ << Ο ΒΑΤΤ >>])  στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 80.000 Ευρώ ,συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 23%,  ενώ η αμοιβή του Συμβούλου για το εν λόγω έργο δεν θα υπερβεί το 70% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης, εφόσον αυτή εγκριθεί για χρηματοδότηση.
Το τελικό ύψος του προϋπολογισμού της τελικής σύμβασης θα εξαρτηθεί από το πλήθος των επιχειρήσεων (μελών του [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  Ν. ΑΧΑΙΑΣ << Ο ΒΑΤΤ >>])
που θα ενταχθούν στο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής, αλλά και από τον αριθμό των απασχολουμένων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης με βάση την τιμή ανά επιχείρηση και απασχολούμενο που θα δηλώσει ο διαγωνιζόμενος στην οικονομική του προσφορά.

1.4 Δικαίωμα συμμετοχής

 Ι.  Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που ασκούν συναφή δραστηριότητα και διαθέτουν σχετική εμπειρία με το υπό προκήρυξη έργο. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν χρειάζεται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

ΙΙ.  Στον παρόντα  διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

 • Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς του Δημοσίου, για οποιονδήποτε λόγο.
 • Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.
 • Όσα φυσικά και νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.
 • Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα.

Τα παραπάνω κωλύματα ισχύουν για το σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων που απαρτίζουν την Ένωση των Εταιρειών του υποψηφίου αναδόχου.
Ο Κλαδικός Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει, κατά την κρίση του και ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά προσφέροντα ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

2.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία:
Ι. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν

ΙΙ. Να δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή.

ΙΙΙ. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τουςοι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για:

 • συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
 • δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
 • απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
 • νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305).

           ?   για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 
                πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
           ?   για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την
                άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

IV. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
           ?   Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του   
                άρθρου 6 του Π.Δ. 118 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία    
                κήρυξης πτώχευσης.
           ?   ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που    
                προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος

 • Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι:

           ?  ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 
               κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
           ?  φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις

 • Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους  ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

 

 • Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. (Μόνο για τα νομικά πρόσωπα)
 • Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2 της παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007.

 

 • Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Προκειμένου για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί από αντίστοιχη αρχή.

 

2. Αν ο διαγωνιζόμενος δεν παρίσταται αυτοπροσώπως τότε ο εκπρόσωπος του πρέπει να καταθέσει σχετική εξουσιοδότηση νόμιμα θεωρημένη που να του δίνει το δικαίωμα να παρευρεθεί στο διαγωνισμό.

3. Νομιμοποιητικά έγγραφα διαγωνιζόμενου: Καταστατικό σύστασης, βεβαίωση περί μεταβολών και μεταβολές, έγγραφα εκπροσώπησης.

4. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προμηθευτών, για κάθε μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν τα ανωτέρω καθώς και συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου

 • να συστήνεται ή ένωση ή κοινοπραξία
 • να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου
 • να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς
 • να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης/ κοινοπραξίας.

5. Αναλυτικό προφίλ του υποψήφιου αναδόχου (σε περίπτωση φυσικού προσώπου βιογραφικό σημείωμα) που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • συνοπτική παρουσίαση του υποψήφιου αναδόχου
 • επιχειρηματική δομή - οργανόγραμμα
 • τομείς δραστηριότητας - υπηρεσίες
 • περιγραφή οικονομικών μεγεθών των τριών τελευταίων ετών
 • περιγραφή υποδομών - εγκαταστάσεις
 • προφίλ βασικών στελεχών
 • κατάλογος κυριότερων πελατών
 • παρουσίαση των σημαντικότερων έργων της εταιρίας αντιστοίχου αντικείμενου με το υπό ανάθεση έργο, τα οποία υλοποίησε κατά την προηγούμενη πενταετία, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη.

Κωλύματα στην προσκόμιση των δικαιολογητικών.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

 

2.2 Δικαιολογητικά κατά την κατακύρωση

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και κατά το άρθρο 20 του Π.Δ 118/2007 ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται : 

α. Οι Έλληνες πολίτες:

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

 

β. Οι αλλοδαποί:

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/2007

2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/2007

(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

1) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων των περιπτώσεων  α και β αντίστοιχα.
 
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης για την κατακύρωση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

 

δ. Οι Συνεταιρισμοί:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) της κατηγορίας α της παρούσας παραγράφου εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) της κατηγορίας β της παρούσας παραγράφου εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς.

3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

 

2.3 Προδιαγραφές του Έργου

2.3.1 Αντικείμενο – Προδιαγραφές του έργου

Το αντικείμενο του έργου η παροχή  προς τον Κλαδικό Φορέα των παρακάτω συμβουλευτικών υπηρεσιών :

 • Τη σύνταξη των Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής, το οποίο θα κατατεθεί για έγκριση στην Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.
 • Την σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμμετοχής του Κλαδικού Φορέα.
 • Την εξεύρεση και υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην  Πρόσκληση Β του συγκεκριμένου Προγράμματος για την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου υπαγωγής στο Πρόγραμμα (αίτηση ένταξης, συλλογή δικαιολογητικών και συνοπτικά σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής τους).
 • Την σύνταξη του επικαιροποιημένου  Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής, μετά την σχετική έγκριση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε., και σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των επιχειρήσεων που θα υπαχθούν ως Δικαιούχοι στην Πρόσκληση Β’. 
 • Την ομαδοποίηση των απασχολούμενων στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα Κατάρτισης, όπως θα προκύψουν από το επικαιροποιημένο Κλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής.
 • Την υποβολή Τεχνικών Δελτίων Πράξης και  τη σύνταξη Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην Πρόσκληση Β.
 • Την τεχνική υποστήριξη του Κλαδικού Φορέα για την υποβολή των Τεχνικών Δελτίων Πράξης και τη σύνταξη Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και Δελτίων Παρακολούθησης της Πράξης, που θα ενταχθεί στην πρόσκληση Α’.
 • Την εν γένει Τεχνική Υποστήριξη του Κλαδικού Φορέα για να λειτουργήσεις ως  «Δομή Στήριξης» των επιχειρήσεων του κλάδου, καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος.

 

2.3.2 Απαιτούμενη μεθοδολογία εκπόνησης Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής.

Το Κλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής, που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος,  θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ /ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  • Μέγεθος αγοράς και τάσεις.
  • Περιγραφή Ανταγωνισμού.  
 • ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
  • Γενικές Τάσεις – Προκλήσεις τις Κλαδικής/Τοπικής αγοράς.
  • Τεχνολογικές  και οργανωτικές μεταβολές που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα και τις διεργασίες στις επιχειρήσεις του κλάδου (κρίσιμες παράμετροι τεχνολογίας που διαμορφώνουν το τοπίο στον ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου και γενικότερα).
  • Περιγραφή του δυναμικού καινοτομίας στις επιχειρήσεις του κλάδου στην περιοχή (αναληφθείσες πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού, εισαγωγή νέων μεθόδων διοίκησης και παραγωγής, παρακολούθηση τάσεων στην αγορά και τους καταναλωτές).
  • Η θέση των επιχειρήσεων της περιοχής στην αγορά του κλάδου (μερίδια αγοράς, τοποθέτηση στην αλυσίδα αξίας, στοιχεία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος).
  • Επιπτώσεις από την τρέχουσα κρίση στις επιχειρήσεις του κλάδου (μείωση κύκλου εργασιών, προβλήματα πληρωμών και ρευστότητας, προβλήματα τραπεζικής σχέσης).
  • Γενική περιγραφή του Ανθρώπινου Δυναμικού  στις επιχειρήσεις του κλάδου (ειδικότητες, εκπαιδευτικό επίπεδο, δομικές ελλείψεις δεξιοτήτων και ειδικοτήτων).
  • Το περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις του κλάδου (διοικητικό βάρος, τεχνολογική και ευρύτερη υποστήριξη, προβλήματα χωροθέτησης, υποδομές και δίκτυα).
  • Προβολή της εικόνας του κλάδου σε χρονικό ορίζοντα 3ετίας (σενάρια για τη δραστηριότητα του κλάδου, την απασχόληση, τις αγορές και τους ανταγωνιστές).  
  • Προτεινόμενες λύσεις.      

Τα Κλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής πρέπει να εξειδικεύεται υποχρεωτικά σε Δράσεις Κατάρτισης και να προσδιορίζει την αναγκαιότητα ή μη των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν και θα εγκριθούν στην Πρόσκληση Β:

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας και  Ανθρώπινου Δυναμικού των επιχειρήσεων. Στην περίπτωση που το Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής περιλαμβάνει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  αυτές θα πρέπει να περιγράφονται σαφώς  ως προς το αντικείμενο της Συμβουλευτικής, το παραδοτέο του Συμβούλου, την προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις, την σχέση κόστους- οφέλους κλπ.
 • Δράσεις Κατάρτισης: Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, αντικείμενα/θεματικά πεδία κατάρτισης, καθώς και α) ανθρωποώρες Κατάρτισης, β) συνολική  διάρκεια κατάρτισης, γ) αριθμός  καταρτιζομένων ανά πρόγραμμα Κατάρτισης.

Τέλος το Σχέδιο Κλαδικής Προσαρμογής του Κλαδικού Φορέα θα πρέπει να περιλαμβάνει κοστολόγηση των δράσεων, καθώς και ανάλυση του οικονομικού προγραμματισμού για την υλοποίηση των δράσεων της Πρόσκλησης Α΄ και της Πρόσκλησης Β΄.

 

2.3.3 Περιγραφή παραδοτέων – Χρονοδιάγραμμα

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει τα ακόλουθα παραδοτέα :

 • Αρχικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Κλαδικού Φορέα, συνοδευόμενο με την σχετική αίτηση ένταξης στην Πρόσκληση Α, το οποίο θα υποβληθεί ηλεκτρονικά για έγκριση στην Επαγγελματικά Κατάρτιση το αργότερο μέχρι τις 15/04/2011.
 • Τις αιτήσεις των συμμετεχόντων επιχειρήσεων στην Πρόσκληση β’, συνοδευόμενων με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτεί η σχετική Πρόσκληση, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην Επαγγελματικά Κατάρτιση το αργότερο μέχρι τις 15/04/2011.
 • Επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Κλαδικού Φορέα προσαρμοσμένο στον τελικό αριθμό των επιχειρήσεων που έχουν εγκριθεί για συμμετοχή στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Β΄.
 • Δελτία Δήλωσης Δαπανών και Δελτία Παρακολούθησης Πράξης των Επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στην Πρόσκληση Β, καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου.
 • Τελική Απολογιστική Έκθεση (η οποία θα περιλαμβάνει αποτίμηση των πεπραγμένων).

 

Η διάρκεια του συγκεκριμένου έργου μπορεί να ανέλθει μέχρι τους 26 μήνες.

 

2.4. Προσφορές

2.4.1 Περιεχόμενα φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Ο Φάκελος αυτός περιλαμβάνει δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 2.1

 

2.4.2 Περιεχόμενα φακέλου Τεχνικής Προσφοράς
Ο φάκελος περιλαμβάνει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου που ορίστηκαν στην παράγραφο 2.3 όπως ακολούθως:

 

 • Πρόταση προσέγγισης έργου

Η Ενότητα «Πρόταση Προσέγγισης του Έργου» περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Η παρούσα ενότητα να μην υπερβαίνει τις 10 σελίδες Α4.

 • Ομάδα Έργου

Η Ενότητα «Ομάδα Έργου» περιλαμβάνει :

 • Συμπληρωμένο τον Πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου.

 

Ονοματεπώνυμο Στελέχους

Θέση στην Ομάδα Έργου

Επίπεδο γνώσεων

Αρμοδιότητες / καθήκοντα

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Βιογραφικά σημειώματα της ομάδας έργου, από τα οποία να προκύπτει η εξειδίκευση που απαιτείται για την επιτυχή υλοποίηση του έργου (να μην ξεπερνά τις 2 σελίδες Α4 έκαστο). Σημειώνεται ότι ο υπεύθυνος της ομάδας έργου θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να διαθέτει σχετική εμπειρία.

 

Εάν ο υπεύθυνος ή τα μέλη της ομάδας έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του Προσφέροντος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη τη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Αντικατάσταση του υπευθύνου ή των μελών της ομάδας έργου κατά την διάρκεια της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγκριση του Κλαδικού Φορέα.

2.4.3 Περιεχόμενα φακέλου οικονομικής προσφοράς

Στον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει  την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:

Η Οικονομική προσφορά ζητείται να έχει αναφορά σε προσφερόμενη τιμή ανά επιχείρηση και ανά καταρτιζόμενο με στόχο την επίτευξη του καλύτερου ποιοτικού και ποσοτικού αποτελέσματος.

Εξαιτίας των ιδιαιτέρως ποιοτικών απαιτήσεων της συγκεκριμένης εργασίας, οικονομικές προσφορές με έκπτωση μεγαλύτερη του 10% των αναφερόμενων στην σχετική διακήρυξη (δηλαδή 500€ ανά επιχείρηση και 100€ ανά καταρτιζόμενο, εφ’όσον  δεν συνοδεύονται με αναλυτικό και τεκμηριωμένο προϋπολογισμό, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται.

Το ποσό σε ΕΥΡΩ το οποίο θα αναλύεται σε καθαρό ποσό, σε ΦΠΑ που αντιστοιχεί  σε αυτό καθώς και σε συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο ανάδοχος το έργο σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

 

Α/Α

Αριθμός

Προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Συνολική αξία με  ΦΠΑ (€)

Συνολική Αξία χωρίς ΦΠΑ (€)

1

Αριθμός επιχειρήσεων

Τι
Τιμή ανά επιχείρηση

1122

 

2

Αριθμός καταρτιζομένων

Τιμή ανά
καταρτιζόμενο

 

 

Συνολικό κόστος έργου

 

 

 

Στην περίπτωση που το ποσό ολογράφως δεν συμπίπτει με το ποσό αριθμητικά θεωρείται σωστό αυτό που αναγράφεται ολογράφως. Επιπλέον στην περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία.

 

2.5 Τιμές

Η τιμή θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Οι τιμές των προσφορών θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα κόστη εργασίας, παροχής υπηρεσιών, μετακινήσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό που θα απαιτηθούν, καθώς επίσης και όλες τις νόμιμες κρατήσεις, και δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου που θα αναλάβει και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επιμέρους στοιχείων του κόστους.

Συνεπώς ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται απ’ όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696 & 697 του Α.Κ.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αν δεν αναγράφεται τιμή σε δραστηριότητα ή υπηρεσία που αναφέρεται στην προσφορά ή ζητείται στην προκήρυξη θεωρείται από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού ότι προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ.

2.6 Τρόπος Υποβολής των προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, τον κυρίως φάκελο («ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ») με τις ακόλουθες ενδείξεις :

 • Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
 • Τον πλήρη τίτλο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό
 • Τον αριθμό, τον τίτλο της διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
 • Πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax κλπ).

 

Ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα πρέπει να περιέχει τους εξής τρεις σφραγισμένους επιμέρους φακέλους :

 • Το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής στον οποίο θα περιέχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής (παράγραφος 2.1) σφραγισμένο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».
 • Το φάκελο της τεχνικής προσφοράς στον οποίο θα περιέχονται τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς (παράγραφος 2.4.2), σφραγισμένο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 • Το φάκελο της οικονομικής προσφοράς (παράγραφος 2.4.3) σφραγισμένο, και με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο οποίος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Οι φάκελοι των δικαιολογητικών, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι τεχνικές και οι οικονομικές προσφορές όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα.

Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισμένους φακέλους α) δικαιολογητικών συμμετοχής β) τεχνικής προσφοράς και γ) οικονομικής προσφοράς θα απορρίπτονται.

Σ’ ένα από τα αντίτυπα των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να φέρει μονογραφή. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων που θα υποβληθούν, κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και σε περίπτωση που υπάρξουν η προσφορά θα απορρίπτεται.

Προσφορές, που κατά την εύλογη κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη.

2.7 Ισχύς των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν διάρκεια ισχύος μικρότερης της προαναφερόμενης απορρίπτονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3.1  Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από ειδική Επιτροπή, που συστήνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Κλαδικού Φορέα. Η εν λόγω επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση την 08 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 στα γραφεία του Κλαδικού Φορέα προβαίνει στην έναρξη διαδικασίας του διαγωνισμού, παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές, που υποβλήθηκαν νόμιμα.

3.2 Αποσφράγιση των προσφορών

Για την αποσφράγιση  των προσφορών ισχύουν τα εξής:
Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος κάθε υποψηφίου ανάδοχου, καθώς και ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο οποίος μονογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού. Ο φάκελος της  «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» αποσφραγίζεται και υπογράφεται μόνο για τα τους υποψήφιους που πέρασαν επιτυχώς το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Επιπλέον σφραγίζεται και μονογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμού ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος δεν αποσφραγίζεται, αλλά φυλάσσεται από την επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού, για την επόμενη φάση αξιολόγησης.
Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή.

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Οι φάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν -κατά τον έλεγχο των φακέλων της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και των «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»- αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από τις επόμενες διαδικασίες αξιολόγησης.

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέρονται την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέρονται και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Κανένας προσφέρων δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλείται προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους της διοίκησης του Συνδικαλιστικού Φορέα.

3.3 Αξιολόγηση προσφορών

Η  αξιολόγηση  των  προσφορών  γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά και πραγματοποιείται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα:

1ο βήμα: Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής
Δικαιολογητικά για τον έλεγχο είναι τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1 της παρούσας διακήρυξης.

 

2ο  στάδιο – βήμα. Βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς
Αξιολόγηση και βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς, γίνεται μόνο για τους υποψήφιους, που σύμφωνα με τα προαναφερθέντα έχουν περάσει επιτυχώς το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά απορρίπτεται ως μη έχουσα εκπληρώσει τις ελάχιστες τιθέμενες προϋποθέσεις. Η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόμενο του σχετικού Φακέλου σε σχέση με τα ακόλουθα επί μέρους κριτήρια.

 

Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελεστής Βαρύτητας

1

Τρόπος Υλοποίησης, εργασίες και χρονοδιάγραμμα

80%

1.1

Μεθοδολογία, τεχνικές και εργαλεία υλοποίησης του έργου

40%

1.2

Περιγραφή των επιμέρους εργασιών και των πακέτων εργασίας

25%

1.3

Ανάλυση φάσεων και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

15%

2

Ομάδα έργου

20%

2.1

Πληρότητα και συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης ομάδας έργου  ως προς τις ειδικότητες και γνώσεις που προκύπτουν από τις ανάγκες του έργου

15%

2.2

Περιγραφή της λειτουργίας και της διοίκησης της ομάδας έργου  και της επικοινωνίας της ομάδας έργου με τη δομή και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής

5%

 

ΣΥΝΟΛΟ 1+2

100%

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι αιτούμενες  προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι αιτούμενες προδιαγραφές.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων του είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και όλων των ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.

 

3Ο Βήμα – Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς – Τελικό αποτέλεσμα
Εφόσον  η  οικονομική  προσφορά  είναι  διατυπωμένη  σύμφωνα  με τα  οριζόμενα στη διακήρυξη  και δεν υπερβαίνει  τον  προϋπολογισμό  του  έργου  σημειώνεται  η  συνολική  προσφερόμενη (αιτούμενη)  αμοιβή  του Διαγωνιζόμενου.

Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο :

Λi = 0,80 * (Βi / Βmax) + 0,20 * (Kmin/Ki)
όπου:
Βmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i
Kmin Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α)
Κi Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i (χωρίς Φ.Π.Α)
Λi το οποίο στρογγυλοποιείται σε όσα δεκαδικά ψηφία κριθεί αναγκαίο.

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ (με στρογγυλοποίηση σε όσα δεκαδικά ψηφία κριθεί απαραίτητο για τελική κατάταξη των προσφορών). Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Βi

Η επιτροπή  διενέργειας  του  διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών κάθε προσφέροντος, θα συντάξει πρακτικό.

3.4 Αποτελέσματα – Κατακύρωση

 • Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Κλαδικού Φορέα στον υποβάλλοντα τη συμφερότερη προσφορά. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον ανάδοχο από τον Κλαδικό Φορέα.

 

 • Ο Κλαδικός Φορέας δικαιούται, στη βάση του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι’ αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές.  Επίσης, δικαιούται να ακυρώνει μέρος  ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ’ αυτόν.

3.5 Ακύρωση Διαγωνισμού

Ο Κλαδικός Φορέας διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης/επανάληψης του Διαγωνισμού, εφ’ όσον συντρέχει μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες αιτίες :

 • Α)  εάν το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό
 • Β) εάν το ΔΣ του Κλαδικού Φορέα θεωρήσει ασύμφορο το επιτευχθέν αποτέλεσμα διότι ο συναγωνισμός που ανεπτύχθη ήταν ανεπαρκής, ή προβλέπει περαιτέρω συναγωνισμό, ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού συναγωνισμού
 • Γ) εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δε δοθούν από τους διαγωνιζομένους οι απαιτούμενες παρατάσεις

 

Σε περίπτωση ακυρώσεως του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες σ' αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιονδήποτε λόγο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

4.1 Ευθύνη του αναδόχου.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ευθύνεται για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Κοινοπραξία ή Ένωση προσώπων κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι του Κλαδικού Φορέα. για την εκτέλεση της σύμβασης.
Η εκπροσώπηση της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης από συντονιστή θα πρέπει να γίνει νόμιμα.

Άρθρο 4.2 Εκχώρηση της σύμβασης

Ρητά δηλώνεται επίσης η απαγόρευση εκχώρησης μέρους της υλοποίησης του έργου σε τρίτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 :  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

5.1 Κατάρτιση σύμβασης

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί  είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της κατακύρωσης  να υπογράψει σχετικό Προσύμφωνο Συνεργασίας, το οποίο θα κατατεθεί στην Επαγγελματική κατάρτιση Α.Ε., μαζί με την αίτηση για ένταξη στην Πρόσκληση Α’ του Κλαδικού Φορέα. Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία των (5) ημερών χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιασθεί, ο Κλαδικός Φορέας μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο.

Επίσης ο Κλαδικός Φορέας μπορεί ν’ αποφασίσει την επιλογή του επόμενου κατά σειρά κατάταξης ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Kλαδικού Φορέα.

 •  
 • Μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης θα ακολουθήσει η κατάρτιση Οριστικής Σύμβασης, όπου θα αποτυπωθούν πλέον το οριστικό οικονομικό και φυσικό αντικείμενο του έργου, σύμφωνα πλέον με τον τελικό αριθμό των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που θα υπαχθούν ως Δικαιούχοι στην Πρόσκληση Β’ με βάση την τιμή ανά επιχείρηση και ανά εργαζόμενο που έχει δηλώσει ο ανάδοχος στην προσφορά του.    

Σε περίπτωση που η σχετική αίτηση για ένταξη στην Πρόσκληση Α’ του Κλαδικού Φορέα δεν εγκριθεί από την Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε., λήγει αζημίως η συνεργασία μεταξύ του Κλαδικού Φορέα και του Αναδόχου, χωρίς να μπορεί να εγερθεί καμία οικονομική απαίτηση από την πλευρά του Αναδόχου για τις μέχρι τότε παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες.

5.2 Τρόπος πληρωμής – κρατήσεις

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και την πιστοποίηση του υλοποιηθέντος οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, και την ροή της χρηματοδότησης από την Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. προς τον Κλαδικό Φορέα, σύμφωνα με τη Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ τους.
Για την πιστοποίηση του εκτελεσθέντος οικονομικού και φυσικού αντικειμένου θα οριστεί  αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου, η οποία θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του Κλαδικού Φορέα.
Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Τα τιμολόγια του αναδόχου θα είναι σε Ευρώ. Η εξόφληση των τιμολογίων τους θα γίνεται στην Ελλάδα σε Ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  • Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου

 

Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Κλαδικού Φορέα στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 5.1 με τις παρακάτω συνέπειες καθώς και στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν παρέδωσε τα απαιτούμενα μέσα στον συμβατικό χρόνο με τις παρακάτω επιπτώσεις:

 • Προσωρινός ή διαρκείας αποκλεισμός του αναδόχου, από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα.
 • Καταλογισμός στον ανάδοχο ποσού ίσο με την αξία του μη εκτελεσθέντος έργου, για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος.
 • Όλα τα παραπάνω δεν αποκλείουν την αναζήτηση, περαιτέρω, κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας του Κλαδικού Φορέα.

5.4  Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση που  ανάδοχος επικαλείται τη συνδρομή των προϋποθέσεων της ανώτερης βίας, βαρύνεται, αποκλειστικά, για την απόδειξη του ισχυρισμού του. Ειδικότερα υποχρεούται, μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών, αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που θεμελιώνουν τον ισχυρισμό του, να τα αναφέρει εγγράφως προς το Δ.Σ. του Κλαδικού Φορέα και να προσκομίζει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση στερείται του δικαιώματος προβολής του ισχυρισμού του αυτού.

5.5 Δίκαιο – Επίλυση διαφορών – Γλώσσα

 • Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του Κλαδικού Φορέα και του Αναδόχου, αυτή θα λύνεται από τα Δικαστήρια της ΠΑΤΡΑΣ , σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία.
 • Η σύμβαση και το προσύμφωνο συνεργασίας συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα. Η σύνταξη της σύμβασης σε άλλη γλώσσα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Σε περίπτωση αμφιβολίας μεταξύ των συμβάσεων αυτών, επικρατεί πάντα το Ελληνικό κείμενο.

Κατεβάστε το αρχείο