Καραϊσκάκη 157 , Πάτρα Τηλ. 2610 220326

Άρθρο 16

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ  :
Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία και των αναπληρωτών Γραμματέα και Ταμία, δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού.